A A A

OBOZOWA IZBA CHORYCH

Obozowa izba chorych urządzona jest i zarzą­ dzana przez lekarza lub pielęgniarkę. Zazwy­czaj składa się z dwu pomieszczeń, jednego dla dziewcząt i jednego dla chłopców. Wy­posażenie izby chorych jest typowe i określo­ ne specjalnymi przepisami. Nieodłącznym ele­mentem wyposażenia powinny być standar­dowe nosze. W izbie chorych znajduje się apteczka, która składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera leki do wyłącznej dyspo­zycji lekarza lub pielęgniarki. Druga część po­winna być dostępna dla wszystkich upoważ­nionych do udzielania pierwszej pomocy. Jej podstawowe wyposażenie stanowią środki i materiały opatrunkowe oraz sprzęt do reani­macji.