A A A

PRZEGRZANIE, OPARZENIA I ODMROŻENIA

Przegrzanie: Wnętrze ustroju ludzkiego ma stałą tempera turę około 37°C i ciepłota ta zmienia się jedy nie w czasie choroby. Człowiek wykształcił mechanizmy regulacyjne ogrzewania i ochła dzania ciała w związku z koniecznością życia w różnych środowiskach zewnętrznych. Ogrze wanie organizmu jest związane ze spożywa niem substancji pokarmowych, które w pro cesie przemiany wytwarzają energię cieplną Przed nadmierną utratą ciepła organizm bron się obkurczaniem naczyń krwionośnych skóry Ochładzanie ciała odbywa się przez rozsze rżenie naczyń skórnych oraz wzmożone wy dzielanie potu (przez parowanie potu z po wierzchni skóry organizm zużywa znaczn ilość energii cieplnej pobieranej od dopływa jącej w tę okolicę krwi). Ciepło jest też traco ne w procesie oddychania. Regulacja tempe ratury ciała ulega zaburzeniu, gdy zawiodą mechanizmy regulujące lub gdy wpływ środo wiska zewnętrznego przekracza ich możliwoś ci. Najczęściej następuje to, gdy człowiek na rażony jest, np. na działanie silnych promieni słonecznych, przez zbyt długi czas lub też przebywa długo w zimnej wodzie. Przegrzanie objawia się przekrwieniem skóry z powodu maksymalnego wyrównawczego rozszerzenia jej naczyń krwionośnych, bólem głowy - również z powodu rozszerzenia na­czyń oraz pogorszeniem pracy serca, które musi wypełnić krwią kilkakrotnie większą po­ jemność rozszerzonych naczyń. Dochodzi wte­ dy do przyspieszenia liczby skurczów serca oraz jednoczesnego obniżenia ciśnienia krwi. Pierwsza pomoc polega na usunięciu prze­grzanego spod działania ciepła zewnętrznego i jednoczesnym wspomożeniu pracy serca. Na czoło i kark można położyć zimne kompresy, ale nie wolno stosować nagłego ochłodzenia całego ciała. Szczególnie niebezpieczne bywa pogrążenie przegrzanego w wodzie, gdyż szybkie obkurczenie naczyń krwionośnych skó­ ry gwałtownie zmienia opór naczyń, pokony­ wany przez serce. Ze środków nasercowych najbezpieczniej podać do wypicia prawdziwą kawę lub mocną herbatę. Jeśli ratowany jest nieprzytomny, podawanie napojów jest bezwzględnie zabronione. Wle­ wanie płynów do ust nieprzytomnemu z re­ guły powoduje przedostawanie się ich do płuc, co grozi uduszeniem.