A A A

WYPADKI NAD WODĄ

Organizacja i zabezpieczenie kąpieliska Miejsce do kąpieli powinno spełniać nastę­pujące warunki: Brzeg powinien być łagodnie ukształto­wany. Ono powinno być piaszczyste, bez zanie­czyszczeń, i również łagodnie ukształtowane. W miejscu tym nie powinno być źródeł powodujących zimne prądy. Kąpieliska w zasadzie powinny być wy­znaczane na wodach stojących. Przy wytyczeniu kąpieliska na rzece wybiera się takie miejsce, w którym szybkość prądu nie przekracza 1 m/s. Ze względu na możliwość przypłynięcia z prą­dem różnych przedmiotów, np. bali drewna, kąpielisko musi być codziennie sprawdzane. Granice kąpieliska oznacza się pływakami i bojami. Ponadto wyraźnie się je znakuje i od­dziela część dla umiejących pływać i część dla niepływających. Dodatkowo wydziela się teren do kąpieli i zabawy dla małych dzieci (rys. 62). Głębokość wody w tej części ką­pieliska nie może przekraczać 40 cm. Teren ten musi znajdować się bezpośrednio przyRys. 62. Prawidłowe oznakowanie kąpieliska: za pomocą linek, za pomocą pływaków brzegu i być wyraźnie oddzielony od kąpie­liska przeznaczonego dla osób dorosłych. Oprócz oznakowania bojami i pływakami, teren kąpieliska powinien być otoczony tzw. 239 bezpiecznym pasem wody o głębokości nie przekraczającej największej dopuszczalnej głę­bokości kąpieliska. Na jeziorze lub na morzu pas rezerwowy powinien otaczać kąpielisko z 3 stron, na rzece pas rezerwowy znajduje się od strony nurtu oraz dołu rzeki*. Każde, nawet najmniejsze kąpielisko musi mieć regulamin, określający zasady i godziny ko­rzystania z kąpieli. W tym czasie powinien też dyżurować ratownik i lekarz obozowy lub pielęgniarka. Jeżeli kąpielisko oddalone jest od obozu, należy zapewnić łączność oraz środki transportu z obozem. Gdy kąpielisko jest duże i liczba kąpiących znaczna, ra­towników musi być kilku, przy czym dwóch z nich powinno pełnić dyżur w łodzi zakot­wiczonej w dole rzeki lub od strony jeziora czy morza. W takich przypadkach kąpielisko trzeba również wyposażyć w tzw. wieżyczkę obserwacyjną, umożliwiającą lepszą kontrolę strzeżonego terenu. Jeżeli korzysta się z prowizorycznego ką­pieliska na biwaku, kąpiących się należy po­dzielić na małe (4-5-osobowe) grupy. Kąpią­cych powinno się liczyć przed i po wyjściu z wody. Odstępowanie od tej zasady wielo­krotnie doprowadzało do tragedii, których można było uniknąć, gdyby przestrzegano re­gulaminu kąpieli. * Zasady urządzania kąpielisk podane są w instrukcji za­wartej w Biuletynie GKKF nr 5 z dnia 31. 05. 1959 r. oraz książce A. Kalinowskiego Ką/tiele i nauczanie pływania, Wyd. II, Warszawa, WH „Horyzonty". 240 Na początku każdego obozu należy dokładnie zaznajomić uczestników z obowiązującymi za­sadami pobytu nad wodą oraz korzystania z kąpieli i sportów wodnych. Należy także omówić szczegółowo plan działania oraz spo­soby łączności, transportu itp. w razie niesz­częśliwego wypadku. Na początku obozu po­winien być przeprowadzony sprawdzian umie­jętności pływackich, a jego uczestnicy odpo­wiednio podzieleni na grupy, stosownie do umiejętności. Sprawdzianem należy objąć wszystkich uczestników, bez względu na po­siadane przez nich karty pływackie. Poniżej podajemy regulamin kąpieli przestrze­gany na obozach harcerskich.