A A A

ZAPOBIEGANIE WYPADKOM

Mimo wielu osiągnięć współczesnej medy­cyny w postaci nowych, skutecznych leków, nowych metod i narzędzi do operowania, no­wych sposobów rewalidacji i rehabilitacji bar­dzo rzadko udaje się przywrócić w pełni zdro­wie i sprawność fizyczną ofiarom nieszczęśli­wych wypadków. W najlepszym razie, posłu­gując się całym arsenałem środków i metod, można jedynie łagodzić skutki. Oprócz ludzkiego cierpienia, a często i tragedii, nieszczęśliwe wypadki powodują ogromne szkody społeczne, wyłączając z aktywnego życia społecznego i zawodowego ludzi mło­dych, zdrowych fizycznie, zdolnych, a nie­kiedy nawet bardzo utalentowanych. Wśród ofiar nieszczęśliwych wypadków bar­dzo duży procent stanowią dzieci, młodzież oraz ludzie starsi. Dlatego też do jednego z ważniej­szych zadań mających na celu ochronę ich zdro­wia i życia jest zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom. W akcji tej aktywną rolę powinni odegrać członkowie Związku Harcerstwa Pol­skiego. Aby móc skutecznie zapobiegać choćby tylko części przydarzających się: wypadków, trzeba dobrze poznać przyczyny ich powstawania oraz sytuacje, miejsca i okoliczności, w któ­rych najczęściej występują. Wdrażanie już od najwcześniejszych lat do posłuszeństwa, prze­strzegania przepisów, honorowania nakazów i zakazów powinno przynieść korzystne zmia­ny i zmniejszyć udział dzieci i młodzieży w wypadkach. Jest to zadanie dla nauczycieli, wychowawców, a wśród nich i instruktorów ZHP.